Album 'Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm 35'

Ca đoàn Cecilia và Nghĩa Sinh
Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm 34 tại Nguyện đường St. Henry Chicago ngày 24-11-2016
Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm 34 tại Nguyện đường St. Henry Chicago ngày 24-11-2016
Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm 34 tại Nguyện đường St. Henry Chicago ngày 24-11-2016
Nghĩa Sinh Công Tác Xã Hội: Mái Ấm Tình Thương cho người nghèo
Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm thứ 35 * 1983-2017 * Huynh Trưởng Nghĩa Sinh
Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm thứ 35 * 1983-2017 * Huynh Trưởng Nghĩa Sinh
Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm thứ 35 * 1983-2017 * Huynh Trưởng Nghĩa Sinh
Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm thứ 35 * 1983-2017 * Huynh Trưởng Nghĩa Sinh
Lễ Tạ Ơn Nghĩa Sinh năm thứ 35 * 1983-2017 * Huynh Trưởng Nghĩa Sinh